Zásady ochrany osobných údajov

Poskytnutie informácií podľa zákona o ochrane osobných údajov

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 25.05.2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto sme?

Banana Republic s.r.o.
Björnsonova 3046/14
811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 51131111
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č.124217/B

Osobu zodpovednú za dohľad nad spracovaním osobných údajov (DPO) v zmysle GDPR nemáme, kontaktovať nás ale môžete kedykoľvek na info@simplecoffee.eu

Aké osobné údaje a prečo spracovávame a odkiaľ ich máme?

Objednávky:

Pri objednávke spracovávame vaše meno, priezvisko, email, fakturačnú a doručovaciu adresu a prípadne telefónne číslo. Tieto údaje potrebujeme, ako kvôli tomu aby sme vašu objednávku mohli vybaviť a doručiť a tiež kvôli tomu aby sme naplnili požiadavky vyplývajúce zo zákonov. Právnym základom pre ich spracovanie je plnenie zmluvného vzťahu. Dané údaje sme povinní spracovávať 10 rokov (pre účely účtovníctva).

Registrácia:

Pri registrácii v našom e-shope o vás uchovávame tie isté údaje ako pri objednávke. Účelom registrácie je zjednodušiť vám nákupný proces tým, že svoje údaje nemusíte u nás pri objednávke vypĺňať opakovane. Druhá funkcia spočíva v umožnení vám prehľad histórie vašich objednávok. Vytvorenie užívateľského účtu je operácia, spadajúca pod plnenie zmluvy. Údaje spracovávame po dobu platnosti tejto „zmluvy“ – teda pokiaľ dôjde k zrušeniu vašej registrácie. Tým sa dostávame k tomu že registrovaný účet je na vašu žiadosť samozrejme možné kedykoľvek zrušiť :).

Newsletter:

Rozosielanie newsletteru prostredníctvom e-mailu na účely priameho marketingu pre existujúcich zákazníkov je podľa GDPR v oprávnenom záujme prevádzkovateľa. Druhým prípadom je ak našim zákazníkom ešte nie ste no na odber noviniek sa prihlásite dobrovoľne. V tom prípade pracujeme s vašou emailovou adresou na základe vášho súhlasu na dobu neurčitú, resp. do momentu odvolania vášho súhlasu.

Zo zasielanie noviniek je možné kedykoľvek sa odhlásiť prostredníctvom odkazu v samotnej emailovej správe, alebo na základe e-mailovej požiadavky na info@simplecoffee.eu .

Kontaktný formulár, e-mail, telfón:

Pokiaľ využijete kontaktný formulár, napíšete nám e-mail, alebo nám zavoláte, pracujeme s vašimi kontaktnými údajmi a tým čo nám oznámite, za účelom vybavenia vašich požiadaviek. Právnym základom je v tomto prípade náš oprávnený záujem. Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ u nás urobíte pomocou niektorého z kanálov objednávku, môžeme údaje uchovať pre ochranu právnych nárokov počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania týchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

Cookies

Počas návštevy užívateľov na našej stránke sú využívané súbory cookies:

Uchovávanie informácií/zabezpečenie

Používame štandardné bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona za účelom ochrany osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté, avšak vzhľadom na povahu služby, žiadna metóda prenosu cez internet, alebo spôsob elektronického ukladania nemusí byť úplne bezpečná. Preto, aj keď sme prijali všetky primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti Vašich informácií, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme ani neposkytujeme tretím osobám, okrem prípadov uvedených v tomto dokumente nižšie. V rámci našich technických možností ich chránime pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Ako sa staráme o bezpečnosť vašich osobných údajov?

Osobné údaje nepoužívame na automatizované individuálne rozhodovanie ani na profilovanie. Ani prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EU) sa z našej strany neuskutočňuje.

Kto ďalší má od nás prístup k vašim osobným údajom, k akým a prečo?

V prípade dopravy tovaru / vybavovania vašej objednávky môžu byť vaše údaje v rámci plnenia zmluvy poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám – doručovacím spoločnostiam:

E-shop pre svoj chod vyžaduje server a webhosting, na ktorom je prevádzkovaná ako samotná aplikácia, tak aj databázový systém, ktorý e-shop využíva. Za týmto účelom spolupracujeme s ďalším partnerom:

Aké máte práva?

Spracovanie osobných údajov sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 25.05.2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje máte nasledovné práva:

V prípade že si želáte niektoré z vašich práv naplniť, sme pre vás k dispozícii na info@simplecoffee.eu